Behandling av personuppgifter i Vanda stads nyhetsbrevstjänst

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning ska en person ges information om dennes personuppgifter finns registrerade i ett personregister. Personuppgifter inkluderar till exempel namn- och adressuppgifter. Den registrerade ska också informeras om syftet med personuppgiftsbehandlingen, var uppgifterna regelbundet lämnas ut och om den registrerades rättigheter.

På den här sidan redogör vi hur era personuppgifter behandlas när ni prenumererat på Vandas nyhetsbrev från Vandas nyhetsbrevstjänst. 

Personuppgifter som nyhetsbrevstjänsten samlar in och användningsändamål

Nyhetsbrevtjänstens adressregister består av e-postadresser. Prenumeranterna väljer nyhetsbreven enligt eget intresse genom att prenumenera med hjälp av en blankett på webbplatsen. Vanda stad skickar skräddarsydd kommunikation om olika teman till nyhetsbrevets prenumeranter. Varje nyhetsbrev skickas enbart till de personer som prenumererat på det. 

Nyhetsbrevtjänstens adressregister innehåller inga andra personuppgifter än e-postadresserna. Ur analysuppgifterna för ett enskilt nyhetsbrev kan man se i vilket land, med vilka enheter (dator/mobilenhet), när och hur många gånger mottagaren öppnat nyhetsbrevet. Dessutom kan analysen visa vilka länkar mottagaren klickat och öppnat, samt om nyhetsbrevet har vidareförmedlats. 

Är det obligatoriskt att lämna uppgifterna

Att lämna uppgifter är frivilligt. Varje prenumerant av nyhetsbreven fattar själv beslutet att lämna sina uppgifter i samband med prenumerationen. De som hör till adressregistret kan radera sin e-postadress ur registret för nyhetsbrevtjänsten närhelst hen vill, till exempel genom att klicka på länken ”Peru uutiskirjeen tilaus” (Avbryt beställning av nyhetsbrev) på ett mottaget nyhetsbrev. 

Utlämnande av uppgifter

E-postadresser i nyhetsbrevstjänstens adressregister utlämnas inte till tredje parter utanför Vanda stad. 

Adressregistrets personuppgiftsansvariga och datasäkerhet

Adressregistret används av Vanda stads medarbetare som har beviljats användarrätt till tjänsten utgående från deras arbetsuppgifter. Vanda stad och leverantören av nyhetsbrevsappen följer den gällande lagstiftningen i behandlingen av adressregistret. Både serviceleverantören och stadens anställda har undertecknat en dataskyddsförbindelse om användningen av informationssystemen. 

Överförande av uppgifterna utanför EU eller EES-området

E-postadresserna som hör till nyhetsbrevtjänstens adressregister överlämnas inte till länder utanför EU eller EES. 

I fall av en personuppgiftsincident

Trots skyddet är det möjligt att personuppgifter i undantagsfall kan komma i händerna på utomstående. I detta fall vidtar staden omedelbart åtgärder för att korrigera situationen. 

Ni meddelas också omedelbart eller senast inom 72 timmar från att saken 

uppdagats om de läckta uppgifterna kan utgöra en fara för era rättigheter. Om dataläckagen gäller en stor grupp människor och saken inte förutsätter omedelbara åtgärder av er, kan saken även meddelas genom ett allmänt meddelande. 

Förvaringstid för uppgifterna

E-postadresserna i adressregistret förvaras tills vidare och bara så länge som det är nödvändigt.  

Er e-postadress raderas ur registret senast ett år från det att prenumerationen på nyhetsprevet avslutats. 

Rätt att granska, rätta samt radera uppgifterna

De som hör till adressregistret kan radera sin e-postadress ur registret för nyhetsbrevtjänsten, till exempel genom att klicka på länken ”Peru uutiskirjeen tilaus” (Avbryt beställning av nyhetsbrev) på ett mottaget nyhetsbrev. Varje beställt nyhetsbrev måste avbrytas genom en egen nyhetsbrevsspecifik länk. Prenumeranten kan också samtidigt avbryta alla sina prenumerationer på Vandas nyhetsbrev. 

Prenumeranter på nyhetsbrevet har rätten att granska vilka uppgifter om hen har lagrats i nyhetsbrevstjänstens adressregister och vid behov be om rättelse av uppgifterna. En prenumerant på nyhetsbrev kan granska uppgifter om sig själv gratis en gång per år. Felaktiva och onödiga uppgifter raderas på begäran. 

En begäran om att granska uppgifterna kan göras i Vandainfo i samband med ett besök. För en begäran om granskning får man en blankett för begäran om granskning av Vandainfo, som ska undertecknas. I samband med begäran om insyn ska man styrka sin identitet samt ge tillstånd att använda sin e-postadress. 

Profilering

Ur analysuppgifterna för ett enskilt nyhetsbrev kan man se i vilket land, med vilka enheter (dator/mobilenhet), när och hur många gånger mottagaren öppnat nyhetsbrevet. Dessutom kan analysen visa vilka länkar mottagaren klickat och öppnat, samt om nyhetsbrevet har vidareförmedlats. Vanda profilerar inte enskilda personer utgående från analysuppgifterna. 

Möjlighet att överföra ärendet till behandling av dataombudsmannen

Om du misstänker att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot gällande lagstiftning har du rätt att föra saken till dataombudsmannen för behandling. 

Uppdaterade anvisningar och kontaktuppgifter för dataombudsmannen finns på adressen tietosuoja.fi

Mer information om behandlingen och kontaktpersoner

Mer information om behandlingen och lagringen av uppgifterna fås vid adresserna som nämns nedan. Vänligen beakta att e-post inte är säkert när det gäller behandling av personuppgifter Skicka inte exempelvis din personbeteckning eller känsliga uppgifter med e-post. 

Kontakt 
viestinta@vantaa.fi 

Dataskyddsansvarig 
tietosuojavastaava@vantaa.fi 
tfn 040 071 3358 

 

Personuppgiftsansvarig 
Vanda stad 
FO-nummer 0124610-9 
Stationsvägen 7, 01300 Vanda 

Registratorskontor  
Registratorkontorets kontaktuppgifter 

 

Keywords

Dataskydd